חדשות ועדכונים: מידע על תצוגת תלוש שכר

תיקון 24 תזכורת
ביום 1/2/08 נכנס לתוקפו תיקון 24 לחוק הגנת השכר.
לתיקון זה יש השלכות רבות בין היתר בכל הנוגע לתלוש השכר, לדיווח ורישום שעות עבודה ולניכויים מהשכר. בתיקון לחוק נקבעו סנקציות מחמירות ביותר בכל הנוגע למעסיקים, אשר לא ימלאו אחר הוראות החוק, לרבות סנקציות אישיות על מנהלים ו/או נושאי משרה.
להלן יפורטו עיקר ההוראות ומשמעותן:
1. ניהול פנקס שכר, תלוש שכר ומבנה התלוש החדש:
1.1. חובתו של כל מעסיק לנהל רישום מדויק אודות השכר והתנאים המגיעים לכל עובד, והשכר ששולם לו בפועל, וכן לתת לעובד תלוש שכר המכיל נתונים מתוך פנקס השכר.
1.2. בעצם חובות אלה אין חידוש רב, אולם החידוש המהותי בעניין זה הנו בחובה לפרט באופן ברור ומדויק כל רכיב ורכיב כפי שמפורט בתוספת החדשה לחוק הגנת השכר.
2. המידע שכל תלוש השכר צריך לכלול:
2.1. פרטים אישיים של העובד ושל המעביד, לרבות שם מספר הזיהוי ומען.
אם עד כה די היה ברישום תיק ניכויים בתלוש מעתה אין די בכך לפי התיקון לחוק.
2.2. מועד תחילת ההעסקה של העובד.
2.3. ותק מצטבר אצל המעביד או במקום העבודה לפי הגבוה מביניהם.
2.4. היקף המשרה, בסיס התשלום (שכר לשעה, שכר לפי תוצרת וכיוצ"ב).
2.5. דירוג ו/או דרגה מכוח הסכם קיבוצי או לפיו, אם חל.
2.6. התקופה שבגינה משולם השכר.
2.7. מספר ימי העבודה ומספר שעות העבודה בכל התקופה שבעדה שולם השכר, וכן בנפרד את מספר ימי העבודה ושעות העבודה בהם העובד עבד בפועל.
2.8. מספר ימי חופשה שניתנו בתקופה בגינה משולם השכר ויתרת חופשה צבורה.
2.9. מספר ימי מחלה שנוצלו בתקופה בגינה משולם השכר ויתרת ימי מחלה צבורים או ביטוח מחלה אם יש.
2.10. ערך שעת עבודה רגילה והשכר הרגיל ששולם לעובד בגין תקופת התשלום.
2.11. פירוט כל תשלום – שמו ומהותו, כגון: גמול שעות נוספות, גמול עבודה במנוחה השבועית, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי מחלה, וכיוצ"ב.
2.12. פירוט סך כל הסכומים החייבים במס הכנסה ובביטוח לאומי וסכום התשלומים המצטבר בשנת המס.
2.13. הסכומים המובאים בחשבון לצורך תשלום זכויות פנסיוניות ו/או זכויות סוציאליות אחרות (קופת גמל, קרן השתלמות וכיוצ"ב), תוך פירוט לפי סוג הזכויות המשולמות.
2.14. פירוט הניכויים מהשכר, מהותם, וסכומם.
2.15. דרך תשלום השכר – במזומן / המחאה, ואם משולם בהעברה בנקאית לחשבון בנק – יש לציין מספר החשבון ופרטי הבנק.
2.16. שכר המינימום לחודש ולשעה, לפי השיעור המעודכן.
3. הנתונים הרבים שיש לציין בכל תלוש ותלוש של כל אחד ואחד מהעובדים מעלים שאלות רבות באשר לאופן יישומו ופרשנות החוק.
4. אנו ממליצים לערוך בדיקה פרטנית לגבי כל עובד המקבל בשכרו למשל תוספת שעות נוספות גלובלית, ולוודא התאמת הנושא להוראות התיקון לחוק.
5. יש לבחון מחדש הכללת רכיבים מסוימים בשכר ואופן ביטויים בתלוש השכר.
6. חובת רישום שעות עבודה ומנוחה של העובד:
6.1. תיקון 24 לחוק הגנת השכר הכניס חובה לגבי כל העובדים לנהל רישום של שעות עבודה של כל עובד ועובד.
6.2. מיום 1/2/09 מחויב מעסיק לנהל רישום נוכחות על ידי שעון נוכחות או באמצעי אחר.
6.3. מעסיק אשר לא יתקין שעון נוכחות מחויב לקבל דיווח ידני יום יומי על שעות עבודתו של כל עובד בחתימתו של העובד ובאישור המעסיק או אחראי מטעמו.
6.4. נושא זה חל גם על מעבידים המעסיקים עובד אחד בלבד.
7. יש לבחון באופן פרטני התייחסות לעובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליהם לכאורה, ושם יש לשים לב, כי בית הדין בפסיקה צמצם באופן משמעותי את אותם המקרים בהם עובדים נחשבו כעובדים במשרת אמון או שלכאורה לא ניתן לפקח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.
8. סנקציות פליליות וקנסות על מעסיקים
8.1. בגין הפרת החוק, כגון רישום לא מדויק ומפורט בתלושים ו/או ניכוי מהשכר בניגוד לחוק ו/או הפרות נוספות, קובע החוק סנקציות פליליות וקנסות כבדים.
8.2. לרבות קנסות ועונשים שיוטלו באופן אישי על נושאי משרה ו/או מנהלים ו/או כל מי שעובד במעסיק ובאחריותו לוודא קיום הוראות החוק (הכנת התלושים, מסירתם לעובדים, ביצוע הניכויים בתלוש ועוד).
9. לנוכח הוראות התיקון לחוק, אשר יכנסו לתוקף כאמור ביום 1/2/09 אנו ממליצים לוודא, כי הגורם המכין את התלושים עבורכם מעודכן היטב ומתאים עצמו להוראות התיקון.
10. כמו כן מומלץ לבחון מחדש כל נוהג קיים לגבי השכר, שעות העבודה, רכיבים בתלוש ניכויים מהשכר וכו'.
מידע זה הינו מידע ראשוני ובשום מקרה אינו מהווה תחליף ליעוץ פרטני

ימי חופשה לעובדי שטחים

בסוף שנת 2016 הוחלט שמתאריך 01.01.2017 יופסקו תשלום עבור ימי חופשה ע"י מת"ש והחל מהתאריך זה ישלמו עבור ימים אלה המעסיק עצמו דרך מערכת השכר. כל שאר התשלומים הינם ללא שינוי .

פורסם בקטגוריה מידע על תצוגת תלוש שכר | כתיבת תגובה